12 punten die in acht genomen moeten worden bij ziekte PDF Print E-mail
1.Berusting
We moeten Allah ten alle tijden dankbaar zijn, in goede tijden en in slechte tijden. Alles is afkomstig van Allah en Hij weet wat goed voor ons is.


2. Evenwicht vrees en hoop t.o.v. Allah
Het is belangrijk om er vertrouwen in te hebben dat alles goed zal komen (in het Hiernamaals).

Bij de metgezellen van de Profeet (vzmh) was er geen verandering in hun relatie met Allah wanneer hun staat van welzijn veranderde.

Toen de Profeet (vzmh) een zieke metgezel bezocht, vertelde hij de Profeet dat hij hoopte dat hij het Paradijs binnengelaten zou worden, maar dat hij zijn eigen zonden vreesde.

3.Klagen
Het is onbeleefd tegenover Allah om te klagen over je situatie of om jezelf dood te wensen om van het lijden verlost te zijn. Een gelovige hoopt niet op de dood, het is Allah die hierin beslist.

De Profeet (vzmh) heeft ons hierover een smeekbede geleerd:  

“Oh Allah, als er zegening is in mijn leven, laat mij dan langer leven. En als er zegening is in de dood, laat mij dan sterven.”

4. Verplichtingen jegens anderen nakomen
Vergeet niet je schulden af te lossen en vergeving te vragen voor degenen die je onrecht hebt aangedaan. Als je iemand onrecht hebt aangedaan, worden in het Hiernamaals je ‘hasanad’ gebruikt als vergelding hiervoor, wanneer je dit niet hebt rechtgezet voor dat je bent gestorven. Mensen vergeten hun verplichtingen jegens anderen vaak als ze ziek zijn, een goede Moslim vergeet dit niet.

De Profeet (vzmh) vroeg aan de metgezellen wat een ‘moeflis’ is. De metgezellen antwoordden: dat is iemand zonder dinar of dirham. De Profeet zei: ‘Nee, een moeflis is iemand die het gebed verrichtte, vastte oftewel een goede relatie met Allah had. Hij heeft mensen echter slecht behandeld en zal hierdoor in de Hel belanden.’

5. Schulden op schrift stellen
Als je zelf niet in staat bent om het recht van anderen terug te geven, zou je dit op schrift moeten stellen om bijvoorbeeld via een testament te regelen dat de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk zijn.

Wanneer de overledene de rechten en plichten tegenover de mensen niet na was gekomen, onthield de Profeet (vzmh) zich van het overlijdensgebed. Hij wilde hiermee aantonen dat dit een grote fout was. De metgezellen deden vaak wel mee aan het gebed en regelde zijn achtergelaten schuld. Toen de Moslims over een schatkist beschikten, werd hiermee de schuld afgelost.

Tegenwoordig is men vooral met zichzelf bezig en worden de rechten van anderen vergeten. De overleveringen geven het belang aan van het op de hoogte stellen van de nabestaanden van schulden en hen verantwoordelijk hiervoor te stellen wanneer de zieke niet in staat is om dit te regelen.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘Zelfs als je nog twee dagen te leven hebt,  zou je een testament moeten hebben (of 2 getuigen) om je (bedrag van) erfenis of liefdadigheid vast te leggen.’

6.Testament
In het testament mag je niet de erfenis bepalen van de erfgenamen voor wie het erfdeel al bepaald is volgens de Qur’an en de Soennah.

7.1/3 deel van de erfenis
In je testament kan je een deel van de erfenis toeschrijven aan niet-erfgenamen. Dit deel mag echter niet meer dan 1/3 van de erfenis zijn.

Een metgezel was stervende en had alleen een dochter. Hij vroeg de profeet (vzmh) of hij 2/3 aan anderen kon nalaten, de Profeet antwoordde negatief. De metgezel vroeg om de helft van de erfenis aan anderen na te laten, de Profeet antwoordde weer met nee. Toen de metgezel vroeg om 1/3 deel aan anderen na te laten, antwoordde de Profeet (vzmh) dat dit toegestaan was, maar dat dit wel een groot deel was.

De erfgenamen mogen dus niet benadeeld worden.

8. Officieel testament
Het testament moet schriftelijk en met getuigen opgesteld worden.

O jullie die geloven! Stelt getuigen onder jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en wanneer jullie het testament opmaken; (door) twee rechtvaardigen van onder jullie, indien jullie in het land rondreizen en de ramp van de dood jullie treft. Houdt hen na de salaat vast en laat hen dan (als volgt) bij Allah zwerven, indien jullie twijfelen: ‘Wij zullen het oprecht getuigen) voor geen prijs inruilen, zelfs als (de begunstigde) een verwant is en wij zullen de getuigenis bij Allah niet verbergen, voorwaar, anders zouden wij tot de zondaren behoren.’ Maar indien van deze twee ontdekt wordt dat zij schuldig zijn aan zonde (meineed), laat dan twee anderen in hun plaats staan van degenen die meer recht hebben en meer verwant zijn, en laat hen bij Allah zweren: ‘Voorwaar, onze getuigenis is meer waarheidsgetrouw dan hun beider getuigenis en wij overtreden niet, voorwaar, anders zouden wij tot de onrechtplegers behoren.’ Dat is passender: dat zij de getuigenis afleggen overeenkomstig haar ware inhoud, of (het is passender) dat zij vrezen dat eden na hun eden afgenomen zullen worden. En vreest Allah en luistert (naar Hem). En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.” (Soera al Ma’ida: 106-108)

De getuigen moeten betrouwbaar en oprecht zijn. Bij afwezigheid van Islamitische getuigen is het toegestaan om betrouwbare niet-Moslims als getuigen aan te wijzen. Zij moeten echter wel bepaalde eigenschappen bezitten.

9.Testament
Nogmaals, (zie punt 6), in het testament kan je geen erfdeel bepalen voor de erfgenamen die volgens de Qur’an en de Soennah een bepaald erfdeel toegewezen krijgen.

10. Mensen benadelen in je testament
Het is verboden om mensen in je testament te benadelen. Je mag niet-erfgenamen belonen (voor bijvoorbeeld een goede onderlinge relatie) maar niet meer dan met 1/3 deel van de erfenis. Allah heeft bepaald welke erfgenamen het recht hebben om te erven, het testament mag niet gebruikt worden om mensen schade te berokkenen/benadelen.

11. Ongeldig testament
Het testament dat mensen benadeelt is Islamitisch ongeldig. (In Nederland is dit juridisch wel geldig, maar dan zal de persoon in het Hiernamaals voor zijn daad gestraft worden). Wanneer erfgenamen in Nederland zien dat het testament onrechtmatig is, zouden zij bijvoorbeeld het deel wat hun onrechtmatig toegeschreven wordt, kunnen weigeren en dit aan de juiste personen geven.

Een man gebruikte zijn volledige erfenis om zes slaven vrij te kopen en liet hierbij niets over voor de erfgenamen. De Profeet kwam hier later achter en zei dat als hij dit geweten had, dat hij dan niet zou hebben meegedaan aan het overlijdensgebed. Vervolgens liet hij 2 van de slaven daadwerkelijk vrijkopen (2 van de 6 slaven is 1/3 deel van de erfenis) en het geld van de andere 4 slaven gaf hij aan de erfgenamen. De 2 slaven werden gekozen door een loting. Op deze manier heeft de Profeet het onrechtmatige contract ontbonden.

12. Begrafenis volgens de Soennah
Het is in de Islam niet verboden om verdriet te hebben of te rouwen, maar het is niet toegestaan om onbeschaafde of extreme dingen te doen. De Moslims moeten hierop toezien.

De metgezellen beschreven de erfenis en de rouwperiode in hun testament;

  1. De wens om snel begraven te worden; wanneer het een kwade man is, kan hij snel vergeten worden en wanneer het een goede man was, is hij sneller bij het goede.
  2. Jezelf te vrijwaren van verantwoordelijkheid voor mensen die tijdens de begrafenis of rouwperiode zichzelf in het gezicht krabben etc.
Een metgezel verzocht in zijn testament om de begrafenisstoet niet met vuurkolen te laten volgen, wat in die tijd een gewoonte was.

Deze punten moeten in acht worden genomen door zieken, zij moeten niet verzwelgen in hun ziekte of alleen met zichzelf bezig zijn.


Les 1 van Sheikh Mohamed al Aqaal over de dodenwassing, Moskee Hijra, Leiden, 10-07-04